Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн менежментийн …

Байгаль орчны менежментийн талаарх БГК-ийн шаардлагуудыг биелүүлэх. Байгаль орчинд бодитоор учирсан болон учирч болзошгүй бүхий л нөлөөллийн талаар холбогдох ахлах ажилтан эсхүл удирдах

8.1.2. байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлангийн товч танилцуулга; 8.1.3. хянан магадалгааны дүгнэлт, түүний мөрөөр авсан арга хэмжээ, түүний биелэлт;

(SEPA EGP)

Мэдээллийн эх сурвалж: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан 2019 онд ажлын 250 хоног • Ажлын 250 хоногт нэг мэргэжилтэн 260 тайлангийн дүгнэлт болон нарийвчилсан

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ …

9 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд 2022 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр хандав. https://eic.mn/eia/. 10 Мөн тэнд. 11 Австрали-Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний …

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт олгоход шаардагдах материал. Тухайн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын ерөнхий үнэлгээ …

Байгал орчны үнэлгээ

Монгол улсын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 3.1.6."байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тодорхой төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд учруулж ...

Байгаль орчин

Байгаль орчин. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ гэдэгт дор дурдсан үнэлгээ хамаарна: Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ. Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ. Байгаль орчны ...

"Ашигт малтмалын төрөлд зориулсан нөхөн сэргээлтийн …

Уул уурхайн үйлдвэрлэл дагасан байгаль орчны нөхөн сэргээх ажлын Монгол болоод гадны улс дахь өнгө төрх хийгээд энэ чиглэлд тулгамдаж буй асуудал, цаашид хийх өөрчлөлтийн талаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын ...

Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчин

Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөг үнэлэх, түүнийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ, төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд Нийгэм-эдийн засгийн болон Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ...

Байгаль орчин

Оюу толгой төслийн талбайгаас гашуун сухайт хүрэх замын зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэлийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан …

Хэнтий аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын …

орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 1. "Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ боловсруулах үе шатанд төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн хүрээнд хийнэ. 2.2.1. байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн …

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ …

2.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй …

2020-2021 оны судалгаа, тайлангууд

1. "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь" бодлогын судалгааны тайлан Монгол болон Англи хэлээр; 2.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлангийн бүрдэл хэсэг болох байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулдаг. Монгол улсын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ...

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ …

19 дүгээр зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 19.1. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч, эсхүл ...

АРГАЧИЛСАН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /БОНХС-ын 2014 …

Дугаар А-2. "Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль"-ийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2 дахь заалт, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дахь заалтыг тус тус ...

"УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН …

Ил, далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрт тохиолдож болзошгүй аюул, осол Ил уурхайд тохиолдож болзошгүй аюул, осол 1. Уулын чулуулаг нурах, гулсах. Үүнд: - ил уурхайн ажлын болон ажлын бус хажуу

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан. Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт. Гүйцэтгэлийн тайлан ...

2018

2.3.10.тухайн ордыг ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд тус тус үндэслэсэн (цаашид "Төслийн суурь бичиг баримт" гэх) байх.

Тайлан

Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг гүний хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан - 1 дүгээр ...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Үйл ажиллагааны тайлан. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ. Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан. Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит ...

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсний үндсэн дээр төсөл хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны улмаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ...

Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж …

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль болон Стандарт хэмжилзүйн газраас гаргасан стандартууд)-ийн шаардлагуудыг зохистойгоор харгалзан үзсэн эсэх.

Ил уурхайн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын …

Тендер шалгаруулалтын нэр: Ил уурхайн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх. Тендер шалгаруулалтын дугаар: …

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТАЙЛАН, …

Байгаль орчны мэдээллийн сан " "-ийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дэд санд " Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан " хүлээн авах ...

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ …

3.1.8."үнэлгээний шинжилгээ" гэж энэ хуулийн 3.1.6-д заасан байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний ажлыг холбогдох хууль журмын дагуу гүйцэтгэсэн …

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТАЙЛАН, …

Байгаль орчны мэдээллийн сан " "-ийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дэд санд " Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн …

Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчин

Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөг үнэлэх, түүнийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ, төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд Нийгэм …

ИНХ-ын санал, тэмдэглэлд хийсэн дүн шинжилгээний …

Байгаль орчинд нөлөөлөх ... Энэ судалгааны тайланг "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай" хуулийн ... хувь нь 2015-2018 онд батлагдсан байна. 22 үнэлгээний тайлангийн 6 нь нэмэлт